Pierre Radisic / Camera-less
home
 
 
Robot, 1966                   Robot, 2004
 
Pierre Radisic Robot, 1966
 
Photograms on Polaroid SX-70, 1980
 
Pierre Radisic Photogrammes sur Polaroid SX-70
 
 
Chemigrams, 1981
 
Pierre Radisic Chimigrammes
 
 
top   home